ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

Прочитайте уважно текст даного Договору і, якщо Ви не згодні або не зрозуміли будь-який його пункт, пропонуємо Вам уточнити інформацію, що Вас цікавить, за тел.:  (95) 197-13-43 або відмовитися від отримання освітніх послуг в школі англійської мови “Talk Studio”.

В разі прийняття умов даного договору, Ви погоджуєтеся з усіма його умовами, і Вам зрозумілі всі їх положення.

 

ДОГОВІР

про надання послуг із вивчення англійської мови (Договір приєднання)

 

Онлайн школа англійської мови “Talk Studio”, в особі керівника Кашуби Віри Степанівни надалі за текстом – «Виконавець», з однієї сторони, та будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору про надання послуг із вивчення англійської мови (Договір приєднання), надалі за текстом – «Замовник», з другої сторони, а в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про надання послуг із вивчення іноземної мови (Договір приєднання), надалі за текстом – «Договір», про наступне:

 1. ЗАГАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1 Студент – Замовник або особа, подана через форму запису на курси, що розміщена на сайті Виконавця https://talkstudio.com.ua/.

1.2 Навчальний курс – форма надання Виконавцем навчальних Послуг з вивчення іноземної мови Студенту.

1.3 Програма – погоджений Сторонами порядок та об’єм надання навчальних послуг, які надаються Виконавцем Замовнику.

1.4 Персональний доступ до електронних ресурсів – обов’язок Замовника обмежити доступ третіх осіб до електронних ресурсів, наданих Виконавцем в межах надання Послуг, шляхом виключення передачі третім особам такої інформації, в тому числі будь-яким способом її відтворення.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є надання Виконавцем навчальних послуг Студенту, спрямованих на підвищення його рівня володіння іноземною мовою, використовуючи комунікативну методику (надалі за текстом – «Послуги»), які Замовник зобов’язується прийняти та оплатити на умовах і в порядку, визначених у даному Договорі.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.3. Договору.

2.3. Замовник Послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, що викладені в загальнодоступному місці на сайті https://talkstudio.com.ua/ шляхом сукупного виконання усіх наступних дій:

2.3.1. подання заявки через форму запису на курси, яка розміщена на сайті https://talkstudio.com.ua/;

2.3.2. оплата Замовником Послуг Виконавця.

2.4. Послуги з вивчення іноземної мови надаються Студенту на занятті в групі, індивідуально або шляхом надання доступу до навчальних матеріалів онлайн.

2.5. Виконавець гарантує структурований курс навчання, що розподіляється по рівнях в залежності від рівня володіння мовою та співвідноситься з існуючою Таблицею рівнів.

2.6. Максимальна кількість студентів у групі 6 (шість) людей.

2.6.1. За умови згоди викладача та всіх студентів групи, до навчання у групі може приєднатись ще 1 (один) студент.

2.6.2. Групи, в яких нараховується менше ніж 2 (двоє) студентів, можуть бути закриті або об’єднані з іншими групами.

2.7. Специфікація Програми (тривалість 1 (одного) рівня навчання та кількість навчальних годин), за якою надаються Послуги, зазначаються в рахунку-фактурі.

2.8. Індивідуальні заняття проводяться за затвердженим розкладом. В разі запізнення на заняття, оплата за навчання не відшкодовується і додатковий час не виділяється.

2.9. Розклад індивідуальних занять складається та затверджується протягом 7 календарних днів з моменту укладання (акцепту) Договору.

2.10. Виконавець зобов’язується скласти розклад для індивідуальних занять, який є зручним та підходить Замовнику. Розклад індивідуальних занять узгоджується на договірній основі між Сторонами.

2.11. Виконавець зобов’язується повідомити Замовнику дату першого та останнього індивідуальних занять згідно з затвердженим розкладом.

2.12. Перенесення або відміна індивідуальних занять можливі лише за 6 та більше робочих годин (з 9:00 до 21:00) до моменту проведення заняття. За умови перенесення занять у коротший термін, воно вважається таким, що відбулося, та підлягає оплаті.

2.13. Перенесення або відміна занять передбачених п. 2.12 договору дозволяються чотири рази на вісім оплачених занять (~ чотири рази на місяць).

2.14. Якщо виконавець вчасно не використав оплачені заняття згідно з узгодженим розкладом, з врахуванням п. 2.13 договору, то заняття вважаються проведеними. Вийнятком є заняття, які були не проведені з вини школи.

2.15. У разі перенесення індивідуальне заняття проводиться у інший день (відпрацювання), який є зручний по часу для Замовника та Виконавця. У разі неможливості знайти цей час тривалість Програми навчання (курсу) продовжується на 1 заняття за складеним розкладом.

2.16. Початком занять є перше заняття за розкладом, а закінченням — останнє заняття за розкладом.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. надавати Студенту якісно та в обсязі, встановленому для відповідної Програми, Послуги відповідно до умов даного Договору;

3.1.2. залучати до процесу надання Послуг кваліфікованих викладачів;

3.1.3. провести тестування Студента перед початком надання Послуг. На підставі проведеного тестування інформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння іноземною мовою Студента та надати йому всю необхідну інформацію для отримання Послуг. Запис до груп відбувається за результатами попереднього тестування;

3.1.3.1. при невідповідності рівня знання мови, переміщення в іншу групу можливе лише протягом першого тижня навчання.

3.1.4. забезпечити своєчасне, згідно з розкладом та програмою, проведення індивідуальних та групових занять із Студентом;

3.1.5. по завершенні навчання кожного рівня проводити прогресивне тестування, за результатами якого приймається рішення про перехід Студента на наступний рівень;

3.1.6. за попереднім запитом Замовника, у випадку успішного закінчення Студентом повної Програми з надання Послуг, надати Замовнику відповідний Сертифікат.

3.2 Виконавець має право:

3.2.1 отримувати плату за Послуги відповідно до умов даного Договору;

3.2.2 змінювати під час навчального процесу викладачів, попередньо попередивши Замовника;

3.2.3. припинити надання Послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання Послуг здійснюється після повного усунення порушень;

3.2.4. у будь-який момент відмовити Студенту в наданні Послуг у випадку, якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а студентам – ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання Послуг, не повертаються;

3.2.5. змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника за 7 (сім) календарних днів, з використанням засобів електронного або телефонного зв’язку;

3.2.6. надати Студенту необхідні матеріали для вивчення іноземної мови;

3.2.7. самостійно формувати групи враховуючи рівень знань студентів, їхній вік та інших факторів;

3.2.8. достроково розірвати даний Договір, повідомивши про це Замовника за 7 (сім) календарних днів, з використанням засобів електронного або телефонного зв’язку.

 

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. виконувати домашні завдання або контролювати таке виконання відповідно до погодженої із Виконавцем Програми з надання Послуг, з метою покращення та закріплення наданих Послуг Студенту;

3.3.2. дотримуватись та виконувати затверджені Виконавцем Правила та умови поведінки та навчання;

3.3.3. забезпечити персональний доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця.

 

3.4. Замовник має право:

3.4.1. отримувати від Виконавця якісно та в обсязі, встановленому для відповідної Програми, Послуги;

3.4.2. отримувати від Виконавця консультації з приводу вдосконалення засвоєння наданих Послуг Виконавцем;

3.4.3. отримати Сертифікат, який надається Виконавцем Замовнику за його запитом у випадку успішного закінчення Студентом повної Програми з надання Послуг;

3.4.4. змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання Послуг з урахуванням таких змін;

3.4.5. отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються;

3.4.6. отримувати знижки відповідно до системи лояльності, розробленої Виконавцем;

3.4.9. достроково розірвати даний Договір повідомивши про це Виконавця за 7 (сім) днів з використанням засобів електронного або телефонного зв’язку.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Послуги з вивчення іноземної мови надаються Замовнику на попередній платній основі відповідно до затверджених Виконавцем цін, вказаних на інформаційному стенді та на сайті Виконавця за адресою https://talkstudio.com.ua/ (надалі за текстом – «Ціни»). Вартість навчальних посібників не входить до вартості навчання.

4.2. Сума до сплати за Послуги зазначається в рахунку-фактурі, що формується Виконавцем. 

4.3. Замовник зобов’язується проводити оплату наступного періоду (місяця) навчання не пізніше, ніж за два дні до дати останнього оплаченого заняття у розкладі, яке є оплачене.

4.4. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

Порушення порядку оплати є підставою для припинення дії цього Договору між Сторонами.

4.5. При порушенні порядку оплати навчання Замовник втрачає право на будь-які знижки в поточному рівні навчання. 

4.6. Надання оплачених Замовником Послуг здійснюється тільки в межах поточного рівня навчання та не може бути перенесено на наступні рівні.

4.7. У випадку пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти Замовнику не повертаються;

4.8. У випадку запізнення Студента на заняття, оплата за навчання не відшкодовується, а додатковий час не виділяється.

4.9. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Замовника за умови, якщо від початку навчання Студента минуло не більше 7 (семи) календарних днів та Замовник виклав мотивовані причини відмови від курсу письмово.

4.10. У разі якщо Замовник не може продовжувати навчання за непередбачуваних обставин, Виконавець може повернути кошти за вирахуванням вартості годин отриманих Послуг.

4.11. Повернення коштів, передбачених п. п. 4.9. та 4.10. Договору, відбувається лише за умови наявності письмової заяви, документального підтвердження настання непередбачуваних обставин, передбачених п. 4.10. Договору, оригіналу квитанції про сплату Послуг та паспорту Замовника.

4.12. В усіх інших випадках сплачені та не використані кошти Замовника не повертаються та використовуються Виконавцем для виконання статутних завдань.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з даного Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від належного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавством України.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. У разі настання обставин непереборної сили, тобто обставин, які виникли і діють незалежно від волі Сторін і які Сторона об’єктивно не могла передбачити і запобігти, якщо ці обставини перешкоджають належному виконанню Стороною своїх зобов’язань за цим Договором, термін виконання цієї Стороною своїх зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії обставин непереборної сили, але не більше ніж на 6 (шість) місяців.

7.2. До обставин непереборної сили належать війни та інші військові дії, землетруси, повені та інші стихійні лиха, прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових актів та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених обставин і про передбачуваний термін їх дії протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх настання (з додаванням доказів існування таких обставин: документа, виданого Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом).

7.4. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки діють більше 6 (шести) місяців, Сторони на підставі взаємних переговорів ухвалюють рішення про розірвання цього Договору.

 

 1. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. З урахуванням положень даного Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом, а також про те, що на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем у повному обсязі належать Виконавцю.

8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись, як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

8.3. Студентам під час занять не забороняється користуватись мобільними телефонами та іншими засобами зв’язку, вести аудіозапис, фото-, кіно-, теле- чи відеозйомку.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.3. Договору та діє до завершення надання Послуг за відповідною Програмою або в інших випадках, передбачених цим Договором.

9.2. У випадку, якщо після припинення дії цього Договору між Сторонами чи його розірвання не проведено остаточний розрахунок, то розірвання чи припинення цього Договору не є підставою для відмови Сторін від проведення остаточного розрахунку.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Договір виступає договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

10.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй веб-сторінці.

10.3. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем та розміщенням на своїй веб-сторінці.

10.4. Підписанням цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх персональних даних в порядку, встановленому ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази слухачів (студентів) Виконавця.

10.5. Акцептом цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду в порядку ст. ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що Студент може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Студента, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень учня на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністратора Виконавця, заповнивши відповідну Заяву в 2-х екземплярах по одному для Сторін.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП КАШУБА АНДРІЙ / PE KASHUBA ANDRII
Юридична адреса: 79039, Україна, м. Львів, вул. Юнаківа, буд. 9ж, к. 45
Код ЄДРПОУ 3152305950
UA433220010000026003330103505
АТ «Універсал Банк»

Тел.: 0951971343

https://talkstudio.com.ua/